top of page
Kastellet_citade.jpg

Återuppbyggnad av det civila försvaret​

Den största satsningen i modern tid

Totalförsvarsutbildning är vägen till nyckelkompetens

Ur presentationen av Ett starkare Sverige- 

Ett starkare Sverige – Beredskapssamordning är nyckelkompetens​
• Ökad tydlighet kring roller och ansvarsfördelning​
• Stärker motståndskraften i de viktigaste samhällsfunktionerna​
• Stärkt samverkan med det privata näringslivet​
• Möjligheten till riktade geografiska insatser förbättras​
• Kraftsamling kring arbetet inför och vid höjd beredskap

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig.*

 

Civilt försvar är det arbete som görs av statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

Målet för det civila försvaret är att ha förmåga att:

  • Värna civilbefolkningen,

  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,

  • upprätthålla en nödvändig försörjning,

  • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld,

  • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan,

  • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, och

  • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

*https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/det-svenska-civila-beredskapssystemet/ 

 

MSB styrning avseende 2:4 

 

Dessa anvisningar riktar sig till kommunerna och tydliggör hur de statliga ersättningarna enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (MSB DNR 2018-09779) och Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (MSB DNR 2018-05681) får användas för uppgifterna enligt lagen (2006:544)


​3.3.1 Kompetenshöjande åtgärder
Ersättningen får användas till:
Deltagande i eller genomförande av utbildningar kopplade till civilt försvar och totalförsvar, för berörda funktioner inom kommunen. 

bottom of page